Krisberedskap: Myndigheter

Myndighetens viktiga roll för svensk krishantering

Myndigheter har en viktig roll i den svenska krishanteringen och- krisberedskapen. Myndigheters arbete med krisberedskap regleras i förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Vissa myndigheter är särskilt utpekade och har ett ytterligare ansvar som så kallade bevakningsansvariga myndigheter. Det innebär att de är ålagda att planera och ha beredskap för samhällsstörningar. 

Med ansvar att minska sårbarheten i samhället

Krisberedskapen i Sverige regleras i lagar och förordningar och ansvarsförhållanden styrs bland annat av grundläggande principer. Vissa myndigheter har mer ansvar än andra för Sveriges krisberedskap och att planera för totalförsvaret. Men alla statliga myndigheter har ett ansvar att minska sårbarheter i samhället.  

Exempel är att:

Varje myndighet ska enligt 8 § stärka sin egen och samhällets krisberedskap, analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.

Myndigheten ska minst vartannat år värdera och sammanställa resultatet av arbetet i en risk- och sårbarhetsanalys. Det finns myndigheter som har samordningsansvar för vissa sektorer eller ansvarsområden.

Varje myndighet är enligt 9 § ansvara för att personalen vid myndigheten får den utbildning och övning som behövs för att den ska kunna lösa sina uppgifter i samband med krissituationer. En planlagd utbildnings- och övningsverksamhet i syfte att uppnå detta mål ska genomföras.

Våra seniora konsulter har lång erfarenhet att jobba inom offentlig och privat sektor vilket skapar förutsättningar för ett allomfattande arbete och stöd. Vi stödjer ert arbete från risk- och sårbarhetsanalyser, övningar till utbildning och utvärdering.  

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill bygga krishanteringsförmåga med Murphy.