Riskanalys/Risk- och sårbarhetsanalyser

Varför är det viktigt att göra bra riskanalyser / RSA?

Riskanalyser är ett tydligt verksamhetsutvecklande verktyg – de tydliggör verksamhetens vitala processer och resurser och visar på hot och brister i syfte att faktiskt stärka verksamheten framåt. Syftet är att öka verksamhetens förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser och kriser.

Rätt utförda leder riskanalyser/ RSA bland annat till

En väl genomförd riskanalys/RSA medför konkreta beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga och ger samtidigt medarbetarna en bra karta för att själva känna delaktighet i att göra verksamheten mer robust och effektiv.

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill öka verksamhetens förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser.