Kontinuitetsplan

Vad syftar en kontinuitetsplan till?

Inom alla verksamheter finns kritiska processer, system, resurser eller tillgångar som innebär mycket stor negativ påverkan på verksamheten om de inte är tillgängliga eller fungerande. Exakt vilka de är beror på verksamheten, men som exempel kan nämnas elförsörjningen till ett sjukhus, it-system som hanterar betalprocesser inom handeln eller bagagesystemet på en flygplats. Denna typ av kritiska processer och funktioner behöver kontinuitetsplaneras – helt enkelt få en plan-B ifall de skulle falla bort.  

En bra kontinuitetsplan hjälper verksamheten att

En kontinuitetsplan skiljer sig åt från en krisplan på det sätt att den endast hanterar bortfall eller avbrott för en kritisk del, ofta i ett händelsebaserat perspektiv, medan krisplaner ska omhänderta verksamhetens övergripande uppdrag och ansvar.  

Murphy har lång erfarenhet av att stötta i framtagandet av kontinuitetsplaner – allt ifrån inledande analys (Business Impact Analysis, BIA) till framtagande av planverk liksom prövande test av hur väl de fungerar. Vi använder oss alltid av vedertagna metoder såsom ISO 22301-serien. 

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill ha en plan B för att kunna hantera avbrott i våra kritiska processer.