Stärk min roll inom krisledning.

Få insikt i hur du kan stärka din roll inom krisledning och skapa trygghet i din organisation.

Grundläggande Förståelse och Rollutveckling

Att förstå och utveckla din position inom krisledning är avgörande, eftersom en välgrundad insikt i din roll är nödvändig för att effektivt hantera osäkerheter och kriser.

Rollspecifika Utbildningar

 • Praktikfall: Tänk dig en situation där en medlem av krisledningsgruppen deltar i en rollspecifik utbildning som fokuserar på dokumentation. Genom att träna på att sammanställa och organisera information effektivt, blir denne bättre förberedd för att hantera informationsflödet under en kris.

  Effekt
  Denna typ av träning bidrar till en ökad trygghet i rollen och försäkrar att varje medlem kan agera effektivt och samordnat under en kris.

Samarbete och Erfarenhetsutbyte

Att lära av och samarbeta med andra är en ovärderlig del i utvecklingen av din roll inom krisledning.

Exempel på Samarbete och dess Påverkan

 • Intern Samverkan: Föreställ dig en workshop där medlemmar i krisledningsgruppen samlas för att diskutera framgångsfaktorer och utmaningar. Denna typ av samverkan leder till en gemensam förståelse och enhetlig strategi. Dessutom bygger ni fram en relation och igenkänning i erat samarbete som gör de enklare att förstå varandra och ta kontakt under kris.
 • Lär av Andra: Att titta på hur andra organisationer hanterar sina kriser kan ge värdefulla insikter. Till exempel, genom att observera hur en annan organisation framgångsrikt hanterat en oväntad händelse, kan din grupp anpassa och förbättra sina egna metoder.

Kompetensutveckling Steg-för-Steg

En genomtänkt utveckling av din kompetens som sker gradvis är nyckeln till framgång i krisledning.

Exempel och Vikten av Denna Metodik

 • Utbildning och Träning: Överväg en serie av utbildningar och träningar som gradvis ökar i komplexitet. Till exempel börjar du med grundläggande krishantering och fortsätter sedan med mer avancerade scenarier. Denna metodik säkerställer en stabil och logisk utveckling av din förmåga.
 • Effekt: Genom att stegvis öka komplexiteten i träningen, bygger du inte bara upp din kompetens utan också ditt självförtroende, vilket är avgörande under en verklig kris.

Regelbunden Övning

Att regelbundet öva och träna är avgörande för att effektivt hantera kriser.

Specifika Övningar

 • Scenarioövningar: En regelbunden övning kan vara att genomföra scenarioövningar där du simulerar olika kriser. Detta hjälper dig att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken och förbättra din förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade omständigheter.
 • Vikten av Dessa Övningar: Genom att öva regelbundet förbättrar du inte bara din förmåga att hantera specifika kriser, utan också din förmåga att arbeta effektivt som en del av ett team under högtryckssituationer. Det säkerställer att du är förberedd inte bara i teori utan även i praktiken.

Extra tips! Kom ihåg att de alltid är bättre att göra små korta övningar än att inte göra några alls!
1 timme i månaden blir 12 timmar om året.

Vad kan jag göra nu?

Ta dig tid att reflektera över din nuvarande position och identifiera områden där du kan förbättra dig. Genom att planera för regelbundna utbildningar och övningar, och genom att aktivt söka lärande och samarbetsmöjligheter, lägger du grunden för stark krisledningskompetens.


 

Vill du ha fler tips?

Upptäck vår nya resurs: The Murphy Standard.

Vad är The Murphy Standard? – Tänk på det som en grundläggande guide och verktygslåda till krisberedskap.

Vi har byggt upp The Murphy Standard som en pyramid där man börjar i botten av pyramiden och jobbar sig upp mot toppen. Likt en pyramid så är det också vikitgt att alla byggstenar finns implementerade innan man börjar bygga på höjden, för att skapa en så stabil Pyramid som möjligt – I ditt fall en så stabil krisberedskap som möjligt.

The Murphy Standard – inkluderar dessa fem viktiga områden:
 • Människor
 • Organisationer
 • Planer
 • Verktyg
 • Kommunikation

Det finns 10 byggstenar inom varje område som går från Level 1 till Level 4.
Varje byggsten innehåller en utbildande video och ett antal rekommendationer på hur du kan se till att du och ditt team har allt ni behöver.

The Murphy Standard

Level 1 av The Murphy Standard rustar ditt team eller organisation med den grundläggande kunskapen som krävs för krisberedskap.

I Level 2, 3 och 4 får du mer avancerat material, anpassat för att möta din organisations unika behov av krisberedskap.