Krisberedskap: Kommun

Kommunen –en viktig kugge för samhällets krisberedskap

Dagens krishanteringssystem utgår ifrån att samhällets beredskap och förmåga att hantera krissituationer måste byggas underifrån genom lokal krishanteringsförmåga. I det här arbetet är kommunerna en viktig kugge för att bygga samhällets krisberedskap. 

Kommunens ansvar och åtaganden

Kommunernas uppgifter inom krisberedskapen utgår från lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §: I varje kommun ska det finnas en nämnd (krisledningsnämnd) för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (LEH 2 kap. 2 §). 

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå. 

Murphy har lång erfarenhet av att arbeta med alla delar av kommuners krishanteringsarbete. Våra seniora konsulter har dessutom en bred erfarenhet inom alla delar av det svenska krishanteringssystemet från offentlig till privat sektor vilket skapar förutsättningar för helheten i vårt stöd till er 

Prata med oss på Murphy idag.

Ja, vi vill bygga krishanteringsförmåga med Murphy.