Hur kan kommunerna arbeta med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård?

A person standing in water holding an umbrella and a briefcase

Description automatically generated with medium confidence

På grund av det förändrade säkerhetspolitiska läget finns idag ett ökat behov av en god krishanteringsförmåga och ett starkt totalförsvar, där det civila försvaret utgör en viktig del. I detta arbete är Sveriges kommuner centrala aktörer och både socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver utvecklas. 

Sveriges kommuner har därför fått i uppdrag av Socialstyrelsen och länsstyrelserna att kartlägga socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap (S2021/05469). För att kunna genomföra behovsanalysen har alla kommuner fått möjlighet att rekvirera 331 000 kronor per kommun.

Det framgår av Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps delredovisning av uppdrag gällande åtgärder inom civilt försvar (Ju 2022/01209) att kommunernas arbete med civilt försvar behöver stärkas väsentligt. Detta för att säkerställa att alla kommuner har grundläggande förutsättningar att arbeta med beredskapsförberedelser inom civilt försvar och att utvecklingen av förmågan fortsätter med ökad kraft inom totalförsvaret. 

För att hjälpa kommuner att identifiera nuläge och presentera vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunens beredskap och civila försvar har vi tagit fram en kort lista med förslag.

 1. Starta arbetet
  1. Sätt ramar och en övergripande målsättning för arbetet.
 2. Dokumentationsgranskning
  1. Granska kommunens dokumentation, exempelvis styrdokument, delegationsordning, planer och rutiner. Se vad kommunen behöver förhålla sig till samt vilket stöd det finns vid eventuell händelse av kris eller krig.
 3. Intervjuer
  1. Genomför kvalitativa samtal med utvalda medarbetare från båda sektorerna, förslagsvis med chefsroll, för att få en djupare insikt i de båda sektorernas beredskapsarbete och utvecklingsbehov.  
 4. Workshops
  1. Genomför workshops med de utvalda sektorerna för att sammanfatta och gemensamt identifiera och diskutera förutsättningar och målbild för arbetet. Förslagsvis låter ni medarbetare som blivit intervjuade även delta vid workshops. 
 5. Analys
  1. Granska insamlad information från workshops, intervjuer och dokumentation för att identifiera vart kommunen står idag och vad som behövs för att uppnå målbilden kopplat till beredskap och civilt försvar.   
 6. Sammanställ arbetet och rapportera
  1. Sammanställ en rapport för hur både socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver utvecklas. Inkluderat i rapporten bör det lämnas rekommendationer för fortsatta åtgärder, förslag på tidsplan samt estimerade kostnader för olika förmågehöjande aktiviteter.  

The Murphy Way: Höj beredskapen utan att belasta personalen mer än nödvändigt

Murphy Solutions vision är att bidra till trygga organisationer och ett tryggare samhälle. 

Vi levererar kvalificerat kompetensstöd inom krishantering, kontinuitetshantering, riskhantering, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och civilt försvar till både privata och offentliga verksamheter inom alla sektorer och alla nivåer – från enskilda förvaltningar, till kommuner, regionala och sektorsansvariga myndigheter och nationella myndigheter, liksom små lokala företag upp till multinationella koncernbolag.   

För att hjälpa kommuner med uppdraget att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal häls- och sjukvård har vi utbildat vår personal inom området och tagit fram en metod som belastar befintliga resurser i kommunen så lite som möjligt.

Ge er kommun så bra förutsättningar som möjligt att höja beredskapen utan att belasta personalen mer än nödvändigt.

eller ring oss på 072 999 70 10