Effektiv Krisledning med Optimerat Teamarbete

Här ger vi dig några utvalda tips för att hjälpa dig och ditt team att skapa en grundläggande kännedom för krisberedskap.

Vad är en kris i min organisation? 

Definiera vad en kris innebär för din organisation, kontextualisera den och sträva efter att skapa en organisation som är medveten om kriser. Genom att förstå detta kan du identifiera de ytterligare krav som en kris, eller olika kriser, kan ställa på din organisation och få en grundläggande förståelse för processen och principerna bakom. Detta gör det möjligt för dig att etablera era prioriteringar innan ni går vidare till metodiken.

Hur gör jag då?

 • Krisdefinition: Definiera vad som utgör en kris för din organisation.
 • Inverkan på verksamheten: Förutse hur olika kriser specifikt kan påverka din organisations verksamhet, personal och resurser.
 • Ledande principer: Se först till att alla förstår din organisations krisledningsgrunder. Denna grund kommer att göra övergången till specifika metoder smidigare och mer effektiv.

Pratar vi samma språk?

Att bemästra språket inom krisledning i din organisation är avgörande för att säkerställa tydlig, effektiv kommunikation och en enhetlig förståelse för dina nyckelbegrepp.

Hur går jag tillväga?

 • Terminologi: Skapa en kort, anpassad lista över krisledningstermer för att förenkla kommunikationen.
 • Utbildning: Genomför utbildningar för att lära personalen om det allmänna språkbruket och organisationspecifik terminologi relaterad till krisledning.
 • Uppföljning: Kontrollera regelbundet att personalen förstår och använder terminologin korrekt genom quiz, diskussioner eller praktiska övningar.

Hur jobbar vi tillsammans i kris?

Det är viktigt att det finns ett samarbete och en gemensam förståelse för hur din krisledningsgrupp arbetar inom gruppen. Det kommer att hjälpa dig och ditt team att hantera arbetsflöden och fatta beslut på ett mer sammanhängande och effektivt sätt när en kris väl inträffar.

Hur gör jag det?

 • Processvisualisering: Använd diagram eller grafik för att tydligt visa hur personalen ska agera och vilka steg som ska tas i kriser.
 • Funktionsklargörande: Beskriv tydligt och specifikt vilka roller och ansvarsområden som finns inom din krisledningsgrupp.
 • Arbetsrutiner: Lägg särskild vikt vid att presentera information visuellt och planera olika typer av möten och dagordningar för att säkerställa effektiv kommunikation och samarbete.

Förstår alla i organisationen den krisplan vi har?

Att upprätta en tydlig och verkställbar krisledningsprocess säkerställer att varje personalmedlem är förberedd och förstår sin roll, vilket hjälper till att etablera ordning under en kris.

Hur gör jag?

 • Teori: Introducera din personal till de grundläggande teorierna om krisledning för att säkerställa att de har en stark förståelse för de grundläggande principerna.
 • Definiera kris: Etablera en gemensam förståelse för vad som utgör en kris i er organisation för att säkerställa en konsekvent igenkänning och snabb respons.
 • Tydliggör; vad, varför och hur: Säkerställ att ditt team förstår sina uppgifter och hur de ska utföras i krisen. Ge klara anledningar till valda metoder och rutiner för att motivera deras användning.

Önskar du fler råd som dessa?

Upptäck vår nya resurs: The Murphy Standard.

Vad är The Murphy Standard? – Tänk på det som en grundläggande guide och verktygslåda till krisberedskap.

Vi har byggt upp The Murphy Standard som en pyramid där man börjar i botten av pyramiden och jobbar sig upp mot toppen. Likt en pyramid så är det också vikitgt att alla byggstenar finns implementerade innan man börjar bygga på höjden, för att skapa en så stabil Pyramid som möjligt – I ditt fall en så stabil krisberedskap som möjligt.

The Murphy Standard – inkluderar dessa fem viktiga områden:
 • Människor
 • Organisationer
 • Planer
 • Verktyg
 • Kommunikation

Det finns 10 byggstenar inom varje område som går från Level 1 till Level 4.
Varje byggsten innehåller en utbildande video och ett antal rekommendationer på hur du kan se till att du och ditt team har allt ni behöver.

The Murphy Standard

Level 1 av The Murphy Standard rustar ditt team eller organisation med den grundläggande kunskapen som krävs för krisberedskap.

I Level 2, 3 och 4 får du mer avancerat material, anpassat för att möta din organisations unika behov av krisberedskap.