Krisberedskap myndighet

Kontakta våra experter

Vad är en bra beredskap för en myndighet?

Myndigheter har en viktig roll i den svenska krishanteringen och- krisberedskapen. Myndigheters arbete med krisberedskap regleras i förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Vissa myndigheter är särskilt utpekade och har ett ytterligare ansvar som så kallade bevakningsansvariga myndigheter. Det innebär att de är ålagda att planera och ha beredskap för samhällsstörningar.

Krisberedskapen i Sverige regleras i lagar och förordningar och ansvarsförhållanden styrs bland annat av grundläggande principer. Vissa myndigheter har mer ansvar än andra för Sveriges krisberedskap och att planera för totalförsvaret. Men alla statliga myndigheter har ett ansvar att minska sårbarheter i samhället.

Exempel är att:

Varje myndighet ska enligt 8 § stärka sin egen och samhällets krisberedskap, analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Myndigheten ska minst vartannat år värdera och sammanställa resultatet av arbetet i en risk- och sårbarhetsanalys. Det finns myndigheter som har samordningsansvar för vissa sektorer eller ansvarsområden.
Varje myndighet är enligt 9 § ansvara för att personalen vid myndigheten får den utbildning och övning som behövs för att den ska kunna lösa sina uppgifter i samband med krissituationer. En planlagd utbildnings- och övningsverksamhet i syfte att uppnå detta mål ska genomföras.

Hur kan vi stödja er verksamhet?

Våra seniora konsulter har lång erfarenhet att jobba inom offentlig och privat sektor vilket skapar förutsättningar för ett allomfattande arbete och stöd.

Vi stödjer ert arbete från risk- och sårbarhetsanalyser, övningar till utbildning och utvärdering.

Elin Richarz

Vd och seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Utvärdering är en viktig del i Folksams strävan att alltid utvecklas och lära under och efter en händelse. Med hjälp av Murphy Solution har vi fått ett professionellt stöd att objektivt betrakta oss ”utifrån” och komma med konkreta råd och rekommendationer som vi haft nytta av i vår fortsatta hantering.

– Camilla Modig-Hill, Business Continuity Manager, Folksam

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Var i processen behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser

 • Säkerhetsskyddsanalyser

 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner

 • Säkerhetsskyddsplaner

 • Krisplaner

 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

Z

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops

 • Utbildningar

 • Individuell träning

 • Övningar

 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour

 • Övningsledning

 • Utvärdering

 • Rådgivning

 • Digital lägesbild (Murphy)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Murphy Solution konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com