Krisberedskap kommun

Kontakta våra experter

Vad är en bra krisberedskap för en kommun?

Dagens krishanteringssystem utgår ifrån att samhällets beredskap och förmåga att hantera krissituationer måste byggas underifrån genom lokal krishanteringsförmåga.

I det här arbetet är kommunerna en viktig kugge för att bygga samhällets krisberedskap. Kommunernas uppgifter inom krisberedskapen utgår från lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §: I varje kommun ska det finnas en nämnd (krisledningsnämnd) för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (LEH 2 kap. 2 §).

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå.

Vad kan vi stödja er?

Vi på Murphy Solution har lång erfarenhet av att arbeta med alla delar av kommuners krishanteringsarbete.

Våra seniora konsulter har dessutom en bred erfarenhet inom alla delar av det svenska krishanteringssystemet från offentlig till privat sektor vilket skapar förutsättningar för helheten i vårt stöd till er.

Referenser:

MSB handbok i kommunal krisberedskap, Övergripande processer

Elin Richarz

Vd och seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Utvärdering är en viktig del i Folksams strävan att alltid utvecklas och lära under och efter en händelse. Med hjälp av Murphy Solution har vi fått ett professionellt stöd att objektivt betrakta oss ”utifrån” och komma med konkreta råd och rekommendationer som vi haft nytta av i vår fortsatta hantering.

– Camilla Modig-Hill, Business Continuity Manager, Folksam

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Vd och seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult och marknadsansvarig

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Var i processen behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser

 • Säkerhetsskyddsanalyser

 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner

 • Säkerhetsskyddsplaner

 • Krisplaner

 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

Z

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops

 • Utbildningar

 • Individuell träning

 • Övningar

 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour

 • Övningsledning

 • Utvärdering

 • Rådgivning

 • Digital lägesbild (Murphy)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Murphy Solution konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com