Utvärderar ni för att lära?

Kontakta våra experter

Hur utvärderar du hanteringen av Covid-19 i din kommun?

I enlighet med den överenskommelse mellan MSB och SKL som gäller 2019-2022 har kommunerna ansvar att inför varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

Under våren blev vi alla varse om de nya omständigheter som inträffar i samband med en pandemi. Flera kommuner upplevde en helt ny typ av situation som under en period saknade tydliga processer medan andra kommuner stod bättre förberedda för den krissituation som uppstod och förlöpte.

För att nu grundligt analysera och uppdatera de delar av styrdokumenten som inte svarade mot de krav som den nya situationen medförde, behöver nu flera av landets kommuner genomföra utvärderingar av sitt arbete.

Dels för att hitta vilka delar som gick i enlighet med de kommunala åtagandena enligt lag, men också för att säkerställa att de kritiska verksamheter som uppvisat brister också får en tydlig handlingsplan för hur arbetet ska förbättras.

Den uppkomna krisen i samband med Covid-19 kommer säkerligen inte vara en engångsföreteelse i historien. Det är högst sannolikt att motsvarande situationer återkommer längre fram.

Genom en grundlig utvärdering av det arbete som genomförts under denna kris, kan vi stå mindre sårbara inför framtida liknande situationer.

Det är här vi vill hjälpa dig!

Hur går en utvärdering till?

I samråd med er som uppdragsgivare gör vi en avgränsning i vad vi skall titta närmre på. Är det bara er egen organisation eller är det också samverkande aktörer? Vi tar tillsammans med er fram indikatorer och diskuterar hur ni önskar bedöma vad som är att beteckna som bra och mindre bra.

Utifrån önskemål startar vi ett inhämtningsarbete. Några av de vanligaste åtgärderna i denna process:

  • Genomläsning av er egen dokumentation
  • Intervjuer med enskilda personer
  • Workshop / gruppsamtal

När materialet är inhämtat sammanställer vi och analyserar det. Vår analys summeras i en slutrapport där vi också ger rekommendationer till vad vi anser ni bör göra för att komma vidare i utvecklingen av er verksamhet.

Mats Bohman

Utvärderingsprocess du kan lita på

Murphy Solution har hjälpt många verksamheter att genomföra en systematisk utvärdering av krisledningsarbetet under de senaste åren. Just nu genomför vi flertalet större utvärderingar kopplat till Coronahanteringen.

Genom Murphy Solution utvärderingsprocess finner vi framgångsfaktorer och utvecklingsområden som skapar förutsättningar för lärande och utveckling.

Mångårig erfarenhet från utvärdering av kris

Vår erfarenhet av att utvärdera krishändelser samt krisövningar gör att vi snabbt kan avgränsa och identifiera vad vi skall titta på och analysera. Vi har idag också redan nu erfarenheter på vad som varit utmanande under hanteringen vilket gör att vi kan hjälpa er att lägga fokus på rätt frågor.

Elin Richarz

Grundare och seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Utvärdering är en viktig del i Folksams strävan att alltid utvecklas och lära under och efter en händelse. Med hjälp av Murphy Solution har vi fått ett professionellt stöd att objektivt betrakta oss ”utifrån” och komma med konkreta råd och rekommendationer som vi haft nytta av i vår fortsatta hantering.

– Camilla Modig-Hill, Business Continuity Manager, Folksam

Varför Murphy solution?

Vi vet om att ni är experter på er egen verksamhet. Det är inte där vi tillför er värde.

Där vi tillför avgörande erfarenhet i utvärderingsprocessen är snarare utvärderingsmetodik och ledningsarbete.

Vi tar ansvar för det arbete som genomförs och den process vi kommit fram till och leder er genom utvärderingen.

När vi samlat in data kommer två av våra seniora konsulter göra spetsiga bedömningar och säkerställa en knivskarp analys som leder fram till förslag på hur man kan göra saker bättre.

Stöd i det fortsatta arbetet

Utvärderingen i sig är inte någon garanti för lärande. Det är planen för att göra något med de nyfunna erfarenheterna som kommer skapa resultat i verksamheten. Därför är vi noga med att komma med förslag på konkreta åtgärder för att lyfta förmågan utifrån de nyvunna erfarenheterna.

Tidsåtgång?

Mellan 2 – 6 veckor.

Låt oss ta dig ett steg längre

Elin Richarz

Seniorkonsult

Tel: 073-364 38 06
E-post: Mejla Elin

Mats Bohman

Seniorkonsult

Tel: 070-354 80 66
E-post: Mejla Mats

Andreas Wadström

Seniorkonsult

Tel: 072-187 74 48
E-post: Mejla Andreas

Podcast

Lyssna på Krisledningspodden

Följ oss

Nyhetsbrev

Besöksadress:
Kemistvägen 2A
183 79 Täby

kontakt@murphysolution.com